Prawo

Więcej artykułów…

 1. Komunikat Komsji z 12 maja 2000 r.
 2. Informator dla osób Niepełnosprawnych ''Jestem niepełnosprawny. Jakie mam ulgi i uprawnienia?''
 3. Podnoszenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością - wspólny roboczy dokument Personelu Komisji Europejskiej. Bruksela, 29 września 1998 r.
 4. Zalecenie Rady z 4 czerwca 1998 r. dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 5. Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, spotykających się w ramach Rady z 20 grudnia 1996 r. w sprawie równych szans dla osób z niepełnosprawnością.
 6. DYREKTYWA RADY 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
 7. DEKLARACJA Z SALAMANKI oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
 8. DECYZJA RADY z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program działania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001 do 2006)
 9. Zalecenie Rec(2003)19 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie poprawy dostępu do praw socjalnych
 10. Prawa człowieka dla wszystkich - Co robić aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie były dyskryminowane?
 11. Prawa człowieka dla wszystkich - Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe)
 12. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
 13. Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum)
 14. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
 15. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
 16. PFON Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
 17. Manifest przyjęty 11 listopada 2003 roku przez Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
 18. Likwidacja barier funkcjonalnych
 19. Informacja dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 20. KONWENCJA Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. 2005 nr 43 poz. 412)
 21. OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r...
 22. ZARZĄDZANIE Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Koordynacji Zadań Wynikających z Pilotażu Programu Rządowego "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana ...
 23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1193)
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1194 z późn. zm.)
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. (Dz. U. z 19 maja 2004 r., Nr 114, poz. 1192)
 27. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego ...
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. (Dz. U. z 1 maja 2004 r., Nr 98, poz. 990)
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej. (Dz. U. z 1 maja 2004 r., Nr 98, poz. 989)
 30. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego ...
 31. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz.U. 2004 nr 234 poz. 2345)
 32. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących ...
 33. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412)
 34. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne ( Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2630)
 35. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród...
 36. ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ...
 37. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności ...
 38. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2835)
 39. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych ...
 40. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach.......
 41. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w formie dofinansowania oprocentowania kredytów inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 57 poz. 493)
 42. ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2005 nr 94 poz. 793)
 43. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1591)
 44. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz.U. 2006 nr 5 poz. 32)
 45. ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz.U. 2006 nr 29 poz. 206)
 46. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
 47. USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406)
 48. USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407)
 49. USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych....
 50. USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366)

 

81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./fax (058) 663-81-41, fundacja@pomozity.org, nr konta: MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 
Copyright © 2004 Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty". 

Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach statystycznych oraz aby jak najlepiej dostosować treść do Twoich upodobań. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów na stroniePolityka prywatności.